Moj seznam želja

Nagradne igre

NAGRADNA IGRA "NAKIT ZA DARILO"

  • Nagrada je srebrna verižica z napisom. Napis si nagrajenec izbere sam in je lahko do 10 črk dolga beseda ali ime.
  • Obdobje izvedbe nagradne igre je od 1.12.2017 do vključno 31.12.2017 do 24:00.
  • Žreb bo izveden 9.1.2018.
  • Nagrajenka: Jerca Brudar. 

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH Čebelica proizvodnja in trgovina d.o.o.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Organizator nagradnih iger je Čebelica proizvodnja in trgovina d.o.o., Podturn pri Dolenjskih Toplicah 85a, 8350 Dolenjske Toplice (v nadaljevanju »organizator«).
(2) Organizator zagotovi nagrado, izvede nagradno žrebanje in nagradno igro na spletnem mestu www.zlatarna-aura.si in/ali na Facebook strani Zlatarna Aura in Karat.
(3) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te pogoje, je z njimi seznanjen in se z njimi v celoti strinja.
(4) Vse slike uporabljene za namene nagradnih iger so simbolne.

POGOJI SODELOVANJA

2. člen
(1) V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) V nagradnih igrah sodeluje vsak, ki v katerikoli poslovalnici organizatorja izpolni in odda kuponček in/ali deli, všečka in komentira objavo na Facebooku v obdobju trajanja nagradne igre.
(3) Sodelovanje v nagradnih igrah je brezplačno in ni pogojeno z nakupom. 
(4) Zaposleni pri organizatorju, ki so neposredno povezani z nagradno igro ter njihovi ožji družinski člani, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
(5) Vsak posameznik lahko k sodelovanju pri posamezni nagradni igri pristopi večkrat, a bo v primeru večkratnega pristopa k nagradni igri s strani iste osebe komisija upoštevala samo en pristop/prijavo, vse ostale prijave bodo izločene, tako da z njimi ta sodelujoči ne bo sodeloval v žrebanju.

POTEK IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

3. člen
(1) Obdobje izvedbe posamezne nagradne igre je navedeno v seznamu vseh nagradnih iger.
(2) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ob prijavi na nagradno igro si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
(3) Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
  • sodelujoči ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je sodelujoči kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
(4) V primeru, ko sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator podeli nagrado naslednjemu izžrebancu.

NAGRADE

4. člen
(1) Nagrade niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
(2) Nagrada za izžrebanca je navedena v seznamu vseh nagradnih igrah.

ŽREBANJE NAGRAD

5. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi komisija, ki jo sestavljajo direktorica podjetja Vladimira Fink Pavlin, David Fink in Katarina Račič (z izjemo prve nagradne igre "Nakit za darilo", kjer je bila v komisiji Hejdi Martinšek).
(2) Žrebanje nagrad bo za posamezno nagradno igro potekalo na sedežu podjetja organizatorja na dan žreba, ki je naveden v seznamu vseh nagradnih iger.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

6. člen
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek kontaktov navedenih ob prijavi k nagradni igri.
(2) Nagrajenec bo objavljen na spletnem mestu www.zlatarna-aura.si in/ali na Facebook strani organizatorja Zlatarna Aura in Karat (www.facebook.com/ZlatarneAura). 
(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

7. člen
(1) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in po potrebi tudi davčno številko in davčni urad. 
(2) Če nagrajenec v sedmih delovnih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(3) Organizator z obvestilom o nagradi nagrajenca obvesti o možnostih načina prevzema nagrade. O prevzemu nagrade se bosta nagrajenec in organizator dogovorila osebno po objavi nagrajenca. Prevzem nagrade je možen osebno v katerikoli poslovalnici organizatorja, kjer je bila izvedena prijava na nagradno igro ali s pošiljanjem nagrade preko navadne pošte na lastne stroške organizatorja na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec ob oddaji prijave na nagradno igro.
(4) Davčne obveznosti: Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

8. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost sodelujočih v nagradni igri in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).
(2) Brez izrecne privolitve sodelujočih osebnih podatkov sodelujočih organizator ne bo posredoval tretji osebi.
(3) Sodelujoči pri nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica sodelujočega oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe obveščanja o novostih organizatorja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(4) Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči pri nagradni igri dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene. Upravljavec zbirke lahko tako zbrane osebne podatke obdeluje tudi za namene obveščanja o novostih, posebnih ponudbah s področja prodaje in servisa ter drugih zanimivostih.
(5) Sodelujoči nagradne igre lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na sedež podjetja organizatorja, ki je naveden spodaj.
(6) Sodelujoči ima v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Svoje pravice lahko uveljavlja pisno na spodaj navedenem kontaktu upravljavca osebnih podatkov.

ODGOVORNOST

9. člen
(1) Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil nagrajencu. 
(2) Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. 
(3) Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradnim igram izrecno strinjajo. 
(4) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Zlatarna Aura in Karat (www.facebook.com/ZlatarneAura) in na spletni strani www.zlatarna-aura.si.
(5) V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

REŠEVANJE SPOROV

10. člen
(1) Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

KONČNE DOLOČBE

11. člen
(1) Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Zlatarna Aura in Karat (www.facebook.com/ZlatarneAura) in na spletni strani www.zlatarna-aura.si.

Kontaktni podatki organizatorja nagradnih iger oziroma upravljavca osebnih podatkov:
Sedež podjetja: Čebelica proizvodnja in trgovina d.o.o., Podturn pri Dolenjskih Toplicah 85a, 8350 Dolenjske Toplice 
Telefon: 07/30 66 950

^